چارت سازمانی

همانگونه که در نمودار سازمانی این شرکت نشان داده شده، کلیه واحدها و فرآیندهای سازمانی این شرکت بر مبنای استاندارد و الزامات ISO/90001 , Tick/IT تشکیل گردیده است.

شکل زیر چارت سازمانی شرکت پایشگران مدیریت طرح نشان داده شده است.