مديريت اطلاعات پايه

اطلاعات پايه در هر سيستم اطلاعاتي نقش کليدي داشته و مديريت سيستم را در اختيار کاربران و راهبران سيستم قرار مي‌دهد. از آنجاييکه آيين‌نامه، بخشنامه، نرخ و … در سيستم‌هاي بيمه‌اي نقش حياتي داشته و امکان تغيير آن در انواع و اقسام مختلف در کوتاه مدت امکان پذير مي‌باشد، لذا داشتن طراحي قابل انعطاف مي‌تواند به پويايي و قدت سيستم چندين برابر اضافه نمايد. با توجه به اهميت موضوع و نگرش عميق و جامعي که طراحان سيستم‌هاي بيمه‌گري پايشگران به اطلاعات پايه سيستم داشتند، امکانات متنوع و مفيدي در بخش اطلاعات پايه بوجود آمده است. در ادامه ايم مطلب برخي از انواع اطلاعات پايه اين سيستم‌ها آورده شده است.

 • امکان تعريف اطلاعات پايه براي انواع اطلاعات پايه به صورت همسان؛
 • امکان تعريف محل‌هاي جغرافيايي به صورت درختي؛
 • امکان تعريف انواع نرخ غرامت به صورت تاريخچه‌اي براي هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف انواع کلوز‌ها براي هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف انواع پارامترهاي کلوز؛
 • امکان تعريف انواع مورد بيمه براي هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ به ازاي کلوز و پارامترهاي کلوز تعريف شده؛
 • امکان تعريف انواع فرانشيز براي هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف حدود تعهدات بيمه‌گر به ازاي پوشش‌هاي بيمه‌اي در هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ تراکم جمعيت مورد استفاده در برخي رشته‌هاي بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ تخفيف عدم اعلام خسارت به ازاي سالهاي متفاوت در هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ‌هي حق بيمه هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ تخفيف گروهي در هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ حق بيمه به ازاي سرمايه در هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف حداقل و حداکثر ميزان تعهدات بيمه‌گر در هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف انواع کدهاي شناسايي رشته‌هاي بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ تعديل سرمايه در برخي رشته‌هاي بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف طبقه‌بندي مشاغل؛
 • امکان تعريف آيين‌نامه پرداخت حق بيمه؛
 • امکان تعريف گروه‌بندي رشته‌هاي بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ کارمزد هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف انواع نمونه چاپ قرارداد به ازاي هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف انواع شرايط عمومي بيمه‌نامه به ازاي هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف انواع پوشش‌هاي تکميلي هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ پوشش‌هاي تکميلي هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف انواع خطرهاي اضافي در هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف نرخ طبقات مشاغل؛
 • امکان تعريف انواع دلايل فسخ و ابطال بيمه‌نامه؛
 • امکان تعريف انواع دلايل اخطاريه فسخ و ابطال؛
 • امکان تعريف انواع نرخ غرامت نقص عضو؛
 • امکان تعريف انواع مدارک مورد نياز براي بررسي انواع خسارت؛
 • امکان تعريف انواع نسبتهاي خانوادگي، ورثه و …؛
 • امکان تعريف جدول تعرفه کوتاه مدت براي هر رشته بيمه‌اي؛
 • امکان تعريف تنظيمات پايانه مورد استفاده واحدهاي همکار؛
 • امکان تعريف شماره سريال‌هاي مربوط به فروش، الحاقي، خسارت و … به ازاي هر واحد همکار؛
 • امکان تعريف تخفيفات/ اضافات ويژه به ازاي هر رشته بيمه‌اي و کارفما، پروژه و …؛
 • امکان تعريف انواع ليت حادثه؛
 • امکان تعريف انواع ارز؛
 • امکان تعريف نرخ تسعر ارز به ازاي هر نوع ارز؛