خسارت

رسيدگي و پرداخت خسارت

زير سيستم خسارت يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي مربوط به سيستم‌هاي جامع بيمه‌گري مي‌باشد. در واقع علت وجودي بيمه تحت پوشش قراردادن ريسک و جبران آن از طريق پرداخت خسارت در زمان وقوع ريسک مي‌باشد. زير سيستم خسارت از آن جهت که در ارتباط مستقيم با ميزان تعهدات بيمه‌گر در زمان فروش بيمه‌نامه مي‌باشد بسيار حائز اهميت مي‌باشد. همچنين ميزان سود و زيان شرکت‌هاي بيمه‌اي از ضريب خسارت و هزينه‌هاي بيمه‌گري قابل محاسبه مي‌باشد. از سوي ديگر يکي از محورهاي کليدي شعار مشتري مداري در رسيدگي و پرداخت خسارت به موقع به مشتريان مي‌باشد. بنابراين مي‌توان گفت بخش خسارت حافظ منافع بيمه و مشتري بوده و دقت و سرعت در آن بسيار حياتي مي‌باشد. سيستم‌هاي جامع بيمه‌گري پايشگران بگونه‌اي طراحي و توليد شده که بتواند کليه نيازهاي بيمه‌گر و بيمه‌گزار را در زمان خسارت تامين نمايد. اين بخش داراي قاليتها و توانايي‌هاي بسيار زيادي مي‌باشد که به صورت کاملا يکپارچه با بخش‌هاي ديگر از جمله فروش، حسابداري، اتکايي و … طراحي و توليد شده است.

 • امکان ثبت اعلام خسارت و تشکيل پرونده خسارت؛
 • امکان ثبت اعلام خسارت و تشکيل پرونده خسارت بيمه‌نامه‌هاي ساير شعب؛
 • امکان تهيه استعلام بيمه‌نامه ساير شعب با مجوز اعطاء شده از سوي واحد صدور بيمه‌نامه با در نظر گرفتن ملاحظات امنيتي؛
 • امکان محاسبه اتوماتيک خسارت برآوردي براساس نوع خسارت در رشته‌هايي که امکان محاسبه خسارت برآوردي وجود دارد.؛
 • امکان ثبت چندين نظر کارشناسي براي يک پرونده خسارت؛
 • امکان اعماال قاعده نسبي و ماده 10 در زمان محاسبه مبلغ خسارت به صورت اتوماتيک و يا با نظر کارشناس خسارت؛
 • امکان تعيين خسارت معوق بر اساس وضعيت اجرايي پرونده خسارت در بخش خسارت و يا حسابداري به صورت کاملا دقيق و سيستمي؛
 • امکان اعمال ميزان قصور کارفرما و انجام محاسبات مربوطه در ميزان مبلغ خسارت براي بيمه‌نامه‌هاي داراي شرايط مربوطه؛
 • امکان ثبت ميزان بازيافت خسارت در مرحله کارشناسي خسارت و براساس نظر کارشناس خسارت؛
 • امکان ثبت اطلاعات تکميلي از حادثه طبق رشته بيمه‌اي پرونده خسارت؛ مانند ميزان گودبرداري در رشته ناشي از اجراي عمليات ساختماني در زمان وقوع حادثه
 • امکان کنترل سقف و ميزان تعهدات بيمه‌نامه در طول مدت بيمه‌نامه در يک پرونده خسارت، قرارداد، پيمان‌نامه و … در زمان محاسبه مبلغ خسارت توسط کارشناس محاسب خسارت؛
 • امکان اعمال فرانشيز و … براي خسارت خالص برآورد شده در مرحله محاسبه مبلغ خسارت؛
 • امکان تفکيک مبلغ خسارت قابل پرداخت به صورت اتوماتيک براي ذينفعان بيمه‌نامه در محاسبه مبلغ خسارت؛
 • امکان کنترل و پرداخت خسارت ارزي براي بيمه‌نامه‌هاي ارزي؛
 • امکان تبديل خسارت ارزي به ريالي با نرخ تسعير روز يا زمان صدور بيمه‌نامه با نظر کارشناس خسارت؛
 • امکان محاسبه اتوماتيک مبلغ خسارت براي رشته‌هاي داراي آيين‌نامه مربوطه؛ مانند پوشش نقص عضو در رشته حوادث که براي هريک از اعضاي بدن درصدي از ميزان تعهد نقض عضو کلي و دائم تعريف شده است.
 • امکان پرداخت خسارت از محل بدهکاران بيمه‌نامه به صورت اتوماتيک و با با نظر کارشناس محاسب خسارت؛
 • امکان کسر از کارمزد نماينده بابت خسارت پرداخت شده به صورت اتوماتيک و يا با نظر کارشناس محاسب خسارت
 • امکان صدور چندين حواله خسارت براي زيانديده يا ذينفع توسط کارشناس محاسب خسارت در مقاطع زماني مختلف و حداکثر تا ميزان سقف خسارت قابل پرداخت براي هر زيانديده؛
 • امکان تعيين ميزان بازيافت پرونده خسارت و صدور حواله بازيافت خسارت؛
 • امکان صدور حکم کارشناسي خسارت و صدور حواله پرداخت حق‌الزحمه کارشناسي بر اساس کارشناس و يا پرونده خسارت؛
 • امکان مختومه و يا بازکردن پرونده خسارت و پرداخت مبلغ خسارت مجدد به پرونده کارشناسي شده؛