مديريت مشتريان

هدف اصلي شرکت‌هاي بيمه‌اي ارائه خدمات بيمه‌اي به مشتريان مي‌باشد. بنابراين يکي از زير سيستم‌هاي مهم مديريت مشتريان مي‌باشد. داشتن اطلاعات دقيق و مناسب از مشتري يکي از زمينه‌هاي موفقيت هر شرکت مي‌باشد. در دنياي امروزي که همه شرکت‌ها به سمت و سوي مشتري مداري حرکت مي‌نمايند، داشتن اطلاعات جامع و کافي يکي از پايه‌هاي اوليه اين اهداف مي‌باشد. در سيستم‌هاي جامع بيمه‌گري پايشگران تفکر و آينده‌نگري عميقي در اين خصوص انجام گرفته به طوريکه بستر مناسبي براي ارائه اطلاعات و خدمات به سيستم‌هاي ديگر مانند سيستم مديريت مشتريان (CRM) و … ايجاد شده است. در ادامه اين مطب توانايي‌ها و قابليتهاي زير سيستم مديريت مشتريان آورده شده است.

  • امکان تعريف اشخاص حقيقي؛
  • امکان تعريف اشخاص حقوقي؛
  • امکان تعريف انواع اطلاعات تماس براي هر شخص و به صورت نامحدود؛
  • امکان کنترل اشخاص براساس شناسه يکتاي هر شخص مانند کد ملي، شماره شناسنامه، شماره ثبت و …
  • امکان تعريف گروه‌بندي اشخاص؛
  • امکان تعريف ليست سياه مشتريان اعم از بيمه‌گزار، بيمه‌شده، پيمانکار، پروژه و … و کنترل آنها در بخش‌هاي مختلف سيستم مانند صدور، خسارت و …؛
  • امکان نگهداري و حفظ تغييرات اطلاعات شناسه‌اي مشتريان؛
  • امکان اعمال سطح دسترسي براي تغيير اطلاعات حساس شناسه‌اي مشتريان؛
  • امکان تعريف کارشناس خسارت، پزشک معتمد بيمه و …؛