پیاده‌سازی‌سیستم‌جامع‌بیمه‌گری

سیستم جامع بیمه‌گری شرکت پایشگران مشتمل بر رشته‌های عمر – حوادث – مسئولیت و مهندسی و حسابداری بیمه می‌باشد که رشته‌های آتش‌سوزی و باربری نیز در دست تولید است.  در تمامی زیر سیستم‌ها مراحل ثبت پرسشنامه، صدور، الحاقیه، خسارت، اتمام بیمه‌نامه و اسناد حسابداری و . . .  بر اساس ظوابط و مقررات بیمه مرکزی پیاده سازی شده که با تغییر در اطلاعات پایه و نرخ‌ها و . . . می‌تواند به عنوان سیستم جامع برای هر بیمه‌گر قابل استفاده باشد.