خط و مشی نظام کیفیت

این شرکت افتخار می کند که به همراه گروهی از کارشناسان نخبه در زمینه های متنوع مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات، همواره در جهت خدمت به مشتری گام برداشته و مشکل مشتری را مشکل خود قلمداد می کند. به همین انگیزه، برآوردن خواسته ها و توقعات مشتری در چهارچوب نظام کیفیت در انطباق با استانداردهای ملی و جهان شمول، هدف اصلی شرکت پایشگران را شکل می دهد. ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و تحویل به موقع کار از دیگر اهداف کیفی شرکت پایشگران می باشد.

از همین روی، برای عملی ساختن اهداف فوق، معتقد به حرکت در محورهای راهبردی زیر می‌ باشد.

حفظ ارتباط با مشتری، جلب رضایت و تعیین میزان رضایت مندی مشتریان
بهبود رویه ها و ساختار درون سازمانی با هدف مندی تامین رضایت کارکنان و مشتریان
بکارگیری تجهیزات، تکنولوژی و ابزار مناسب و کارآمد و استفاده از روشهای مهندسی مناسب در ارائه خدمات به مشتری
استفاده از متخصصان ماهر، زبده و ارتقاء مداوم سطح دانش فنی آنها با توجه به تکنولوژی روز
برروز رسانی و تغییر سیاست تضمین کیفیت با توجه به تغییرات سازمانی و استفاده از روشهای مناشب جهت بهبود ساختار کیفیت