پخش و فروش پایشگران

سیستم فروش تهیه شده توسط شرکت پایشگران نرم‌افزار جامعی است که پوشش دهنده تمامی مراحل فرآیند فروش منطبق با متدهای نوین و کارآمد فروش می باشد. این سیستم تعمیم دهنده عملیات فروش با دو روش “پیش فروش و فروش” و “عرضه و تقاضا” بوده و به واحد فروش امکان انتخاب یکی از روشهای کاری مذکور و یا آمیزه ای از این دو روش به طور همزمان را می دهد.

سیستم فروش پایشگران خدماتی وسیع در تمامی زمینه های مانند “مدیریت فروش”، “برنامه ریزیهای آتی فروش”، “برنامه ریزی و زمانبندی برای ویزیت و بازایابی”، “کنترل های مالی” و گزارشهای آماری برای “مدیریت و کنترل فروش” و “مدیریت و کنترل تولید” و “توزیع کالا” ارایه می دهد.تجزیه و تحلیل فرآیندهای فروش صورت گرفته برای تهیه این سیستم با همکاری نخبگان و افراد با تجربه بازاریابی و فروش داخل و خارج از کشور انجام شده است. از این رو روند کاری ارایه شده توسط این سیستم از دقت، توانایی و ظرافتهای خاصی برخوردار است