ويژگي‌هاي پخش و فروش

{slide=متد پيش‌فروش}

يکي از متدهاي جديد و کارآمد بازاريابي و فروش که به سرعت جايگزين روشهاي سنتي فروش مي شود متد “پيش فروش” مي باشد. در اين روش فروشنده،كالاي سفارش شده از سوي مشتري را توليد مي نمايد. مديران موفق شرکت تويوتا موفقيت خود را در استفاده از اين روش فروش مي بينند. آنها عقيده دارند که “اگر توليد کننده‌اي نتواند چيزي را بسازد که مشتري مي‌خواهد، آنگاه همه‌ي زحمات و سرمايه‌گذاري او بيهوده خواهد بود. از اين‌رو هر توليد‌کننده‌اي و کارشناسان بازارياب او بايد از همان آغاز به بررسي ميان سيستم توليد و خريدار بپردازند.” آنها به اين باور رسيده اند به جاي توليد ماشيني که آنها را متحمل هزينه اي هنگفت در تبليغات، براي جلب نظر مشتري مي نمايد بهتر است که به طريقي با مشتريان شناخته شده شرکت در ارتباط باشند و با جمع آوري نظرات و خواسته هاي مشتريان اتومبيلي را توليد کنند که نيازهاي همة مشتريان را پاسخگو باشد و منطبق با درخواست آنها ساخته شده باشد. بر اساس تعريفهاي صورت گرفته از متد پيش فروش اين نرم افزار امکاناتي را در اختيار بخش فروش قرار مي دهد تا بتوانند مراحل کار را از طريق آن انجام دهند. اين قسمت از نرم افزار شامل زير سيستم هاي زير مي شود.

زير سيستم برنامه ريزي عمليات ويزيت

امكان تعريف برنامه ويزيت براي ويزيتورها به صورت تفکيکي (روزهاي هفته، مسيرهاي ويزيت)

امکان ثبت و پيگيري نتايج ويزيت هاي صورت گرفته

زير سيستم ثبت سفارش (پيش فاکتور)

امكان ثبت سفارشهاي مشتريان

امكان محاسبه اتوماتيک مبلغ پيش فاکتورها بر اساس قيمت هاي تعيين شده محصولات انتخابي

امكان چاپ پيش فاکتور

امکان پيگيري وضعيت سفارشهاي ثبت شده

صدور بارنامه

امكان صدور بارنامه براي هر سفارش

امکان صدور بارنامه به صورت گروهي (بارنامه کردن تمامي سفارشهاي ثبت شده در يک بازه زماني)

امکان تعيين وضعيت حمل بار

امكان کنترل اتوماتيک وزن بارنامه و مقايسه آن براساس گنجايش وسيلة نقليه حمل محصول

امكان محاسبه اتوماتيک اشانتيون هر سفارش بر اساس قوانين تعريف شده

امكان تعريف اتوماتيک خلاصه بارنامه

امکان چاپ خلاصه بارنامه

امكان چاپ بارنامه

{slide=متد فروش عرضه و تقاضا}

يکي از متدهاي جديد و کارآمد بازاريابي و فروش که به سرعت جايگزين روشهاي سنتي فروش مي شود متد “پيش فروش” مي باشد. در اين روش فروشنده،كالاي سفارش شده از سوي مشتري را توليد مي نمايد. مديران موفق شرکت تويوتا موفقيت خود را در استفاده از اين روش فروش مي بينند. آنها عقيده دارند که “اگر توليد کننده‌اي نتواند چيزي را بسازد که مشتري مي‌خواهد، آنگاه همه‌ي زحمات و سرمايه‌گذاري او بيهوده خواهد بود. از اين‌رو هر توليد‌کننده‌اي و کارشناسان بازارياب او بايد از همان آغاز به بررسي ميان سيستم توليد و خريدار بپردازند.” آنها به اين باور رسيده اند به جاي توليد ماشيني که آنها را متحمل هزينه اي هنگفت در تبليغات، براي جلب نظر مشتري مي نمايد بهتر است که به طريقي با مشتريان شناخته شده شرکت در ارتباط باشند و با جمع آوري نظرات و خواسته هاي مشتريان اتومبيلي را توليد کنند که نيازهاي همة مشتريان را پاسخگو باشد و منطبق با درخواست آنها ساخته شده باشد. بر اساس تعريفهاي صورت گرفته از متد پيش فروش اين نرم افزار امکاناتي را در اختيار بخش فروش قرار مي دهد تا بتوانند مراحل کار را از طريق آن انجام دهند. اين قسمت از نرم افزار شامل زير سيستم هاي زير مي شود:

ذكر اين نكته ضروريست كه اين سيستم قابليت استفاده همزمان از هر دو روش ياد شده را دارد.

زير سيستم کنترل و سياست گذاري

امکان تعريف ريتم مصرف هر مشتري در هر دوره کاري بر اساس آمارهاي خريد و خريدهاي قبلي عامل (پيش بيني آمار خريد)

زيرسيستم صدور بارنامه

امكان ثبت اتوماتيک سفارش بر اساس ريتم مصرف.

امکان صدور بارنامه اتوماتيک براساس ريتم مصرف هاي تعريف شده.

{slide=امکانات مشترک}

اطلاعات پايه

امكان تعريف اطلاعات تكميلي مشتريان

امكان تعريف اصناف

امكان صنف بندي مشتريان

امكان تعريف اطلاعات تكميلي ويزيتورها

امكان تعريف اطلاعات سوپروايزرها

امكان تعيين و انتساب کارکنان زير دست سوپروايزرها

امكان تعريف انواع محصولات

امكان تعريف انواع قيمت

امكان تعريف انواع مسير بازديد

امكان تعريف نواحي و مناطق کاري طبق استانداردهاي شرکت

امكان بخش بندي مشتريان بر طبق نواحي تعريف شده

امكان تعريف دوره‌هاي کاري بر اساس تغيير شرايط کاري در فصول مختلف و متفاوت بودن تقاضاها

زير سيستم کنترل و سياستگذاري

امكان تعيين قميت محصولات به صورت کلي، خاص براي مشتريان، گروهي بر اساس اصناف

امكان تعريف قوانين تخفيفات و اشانتيون در هر دوره (فصل کاري) به صورت کلي، بر اساس نواحي کاري، براي هر مشتري به صورت خاص، بر اساس صنف، بر اساس اطلاعات فاکتور و …

صدور فاکتور قطعي

امكان صدور اتوماتيک فاکتور قطعي بر اساس اطلاعات سفارشهاي بارنامه شده

امکان ثبت تعداد محصولات مرجوعي و ضايعات فروخته شده به صورت جداگانه، اشانتيون

امكان محاسبه اتوماتيک مبلغ فاکتور با در نظر گرفتن تخفيفات ريالي و کالايي

امكان چاپ فاکتور

زير سيستم مالي

امکان تعيين نحوه پرداخت مجاز براي هر مشتري

امکان تعريف اطلاعات حسابهاي معتبر مشتري

امكان تعريف بانکهاي طرف حساب سازمان

امکان ثبت پرداخت هاي صورت گرفته از طرف مشتري براي هر فاکتور

امکان ثبت پرداخت هاي صورت گرفته از طرف مشتري به صورت کلي و خارج از فاکتور

امكان محاسبه اتوماتيک باقيمانده حساب مشتري

امكان کنترل اتوماتيک شماره چک هاي پرداختي با حسابهاي معتبر مشتري

مکان تغيير وضعيت چک هاي پرداختي (سررسيد نشده، برگشتي، وصول شده، باطل شده)

امکان پيگيري وضعيت حساب مشتري

{slide=گزارش‌ها}

اين سيستم علاوه بر امکانات ذکر شده در بالا يکسري گزارش آماري مديريتي نيز توليد مي کند که در امر تدوين سياستهاي توليد و فروش و بررسي هاي مالي بسيار مورد استفادة مديران و سياستگذران مربوطه مي باشد. اين گزارش ها عبارتند از :

گزارش عاملين غير فعال و غير فعال

گزارش عاملين جديد جذب شده

گزارش چک هاي برگشتي مشتريان

گزارش چک هاي سررسيد شده مشتريان

گزارش مانده حساب مشتريان

گزارش عاملين فعال و غير فعال

گزارش مشتريان انحصاري

گزارش نحوه پراکندگي و توزيع اصناف

گزارش عملکرد عاملين

گزارش ريز حساب مشتريان

گزارش عاملين

گزارش محصولات برگشتي

گزارش ضايعات

گزارش فروش محصولات

گزارش محصولات ارسالي

بررسي عملکرد فروش

گزارش سفارشات معلق شده

{slide=مديريت کاربران و Security}

تمهيدات ويژه اي براي امنيت اطلاعات

امکان تعريف گروه هاي کاربري

امکان تعريف کاربران و انتساب آنها به گروههاي کاري

امکان تعريف نقش کاربران در سيستم

امکان تعريف حق دسترسي کاربران به امکانات سيستم بر اساس نقش و گروه کاري

امکان مشاهده کاربران آنلاين

امکان مشاهده و ليست گيري از جزئيات اعمال انجام شده کاربر در سيستم

امکان پشتيبان گيري اتوماتيك، دستي و زمانبندي شده از كليه اطلاعات سيستم

امکان بازيابي اطلاعات بايگاني شده

امکان بازيابي ساختار پايگاه داده و بازيابي اطلاعات در صورت بروز مشکلات احتمالي

{slide=امکان ويژه کار با Pocket_PC}

از آن جا که اساس اين نرم افزار بر پايه متد پيش فروش بنا نهاده شده است و از آنجا که در روش پيش فروش ويزيتورها بايستي براي دريافت سفارشها به مشتريان مراجعه نمايند و اطلاعات جمع آوري شده را به سيستم منتقل کرده و در سيستم مرکزي متمرکز نمايند به ناچار مرحله ثبت سفارشها دوبار صورت خواهد گرفت. اما براي رفع اين مشکل و براي جلوگيري از ثبت دوباره اطلاعات ( يک بار دستي توسط ويزيتورها و يک بار در رايانه توسط اپراتورها) در کنار اين سيستم بستة کاربردي تهيه و قرارداده شده است که به ويزيتورها امکان ثبت داده ها در دستگاه رايانه جيبي و انتقال آن به پايگاه مرکزي را مي دهد. بدينگونه هم روند ثبت دستي اطلاعات از فرآيند کاري حذف مي شود (Paperless ) هم احتياج به ثبت دوباره اطلاعات نمي باشد. امکانات موجود در بستة کاربردي قابل نصب بر روي رايانه جيبي عبارتند از :

امکان تعريف مشخصات مشتريان شناسايي شده

امکان دريافت اطلاعات مربوط به برنامه هاي ويزيت هر ويزيتور به طور خاص از سيستم مرکزي و نمايش آن در رايانه جيبي

امکان دريافت اطلاعات محصولات از سيستم مرکزي و نمايش آن در دستگاه رايانه جيبي

امکان دريافت اطلاعات قيمت هاي محصولات از سيستم مرکزي و نمايش آن در دستگاه رايانه جيبي

امکان ثبت سفارش هاي روزانه

امکان انتقال سفارش هاي ثبت شده به سيستم مرکزي

{/slides}

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد