شرح خدمات سيستم پخش و فروش

  • نصب و راه اندازي نرم افزار

  • مستندات کامل (راهنماي استفاده از نرم افزار / راهنماي آشنايي با پروسه پيش فروش)

  • سفارشي سازي نرم افزار بر اساس خواسته هاي کاربران