سیستم جامع محاسبات حق بیمه عمر پارامتریک

بیمه عمر و زندگانی

بیمه عمر و زندگی یکی از گروه‌های بیمه‌های اشخاص است و در صورت فوت شخص بیمه‌شده، مبلغی تحت عنوان غرامت فوت به ذینفع تعیین شده، پرداخت می‌گردد. در رشته‌های خاصی از بیمه‌های زندگی همانند بیمه‌های عمر و پس‌اندازی بیمه‌شده در صورت حیات در پایان مدت بیمه سرمایه تعیین شده را دریافت می‌دارد یا در نوع دیگر در صورت فوت، سرمایه جمع شده تا تاریخ فوت(ذخیره ریاضی) به همراه سرمایه فوت را دریافت می‌دارد.

تمام بیمه‌های زندگی می‌تواند شامل: «سرمایه فوت» و «ذخیره ریاضی» باشد. بنابراین ترکیب سرمایه و ذخیره ریاضی منجر به ایجاد رشته‌های بیمه عمر خواهد شد که در صورت اضافه کردن «مدت بیمه» ، «تعداد افراد بیمه‌شده»، «سن بیمه شده»، «ذینفع بیمه» می‌توانیم طیف قابل قبولی از رشته‌های بیمه عمر را ایجاد کنیم که هر کدام از این رشته‌ها می‌تواند شامل قوانین کسب و کار خودش باشد.

روند محاسبه حق بیمه، بیمه‌های عمر به علت تعدد پارامتر‌های ورودی همچنین وابستگی این پارامترها به قسمت‌های دیگر محاسباتی با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است. تفاوت در نوع محاسبه حق بیمه برای هر رشته، قوانین مختص آن رشته، معادلات الحاقیه مخصوص، وام و انواع مختلف خسارت بر پیچیدگی‌های محاسبه می‌افزاید و محاسبه دستی حق بیمه با در نظر گرفتن تمامی شرایط تقریبا سخت و تا حدودی غیر‌ممکن می‌کند. خصوصا پیچیدگی معادلات در الحاقیه‌های متعدد برای محاسبه حق بیمه بعد از صدور الحاقیه در رشته‌هایی مانند عمر و پس انداز که دارای ذخیره است خارج از محدوده محاسبه دستی معادلات است مگر آنکه بسیاری از فاکتور‌های موثر در حق بیمه نادیده گرفته شده یا از روابط ساده برای محاسبه استفاده کرد. عمده مشکل استفاده از روابط ساده نیز عدم همخوانی اعداد در الحاقیه‌های متعدد مبالغ وام و مقدار سرمایه خسارت و حسابداری بیمه عمر خواهد بود.

برنامه نرخ‌دهی حق بیمه عمر(اکچوئری بیمه عمر) به «استناد کتاب اکچوئری بیمه عمر عادل» و «اکچوئر بیمه ایران» و اهتمام متخصصین این شرکت در قالب ساختاری پارامتر‌پذیر و با در نظر گرفتن تمامی جوانب محاسباتی تولید شده است. این شرکت افتخار دارد با تلاش و همت متخصصین اعلام دارد معادلات و فرمول‌های محاسباتی بیمه عمر بدون خلل در نتایج حاصله رشته‌های مختلف بیمه عمر به صورت یک فرمول واحد مجتمع گردیده است. همچنین صحت عملیات در تمامی موارد بر پایه اصول منطق و ریاضی تست گردیده است که اعداد بدست آمده در تمامی مراحل نشان دهنده این مطلب می‌باشد.

این برنامه محاسباتی علاوه بر اکچوئری یک شبیه‌ساز محاسباتی برای اکچوئر بیمه‌گر می‌باشد که اکچوئر بیمه‌گر می‌تواند با تغییرات پارامتریک رشته‌های جدید ایجاد حق‌بیمه آنرا محاسبه و روند الحاقیه و سایر موارد را مشاهده نماید. همچنین می‌توان از ابتدای بیمه‌نامه روند یک بیمه‌نامه را ایجاد، اقساط آنرا پرداخت و الحاقیه‌های مختلف را صادر کرد تا اعداد بدست آمده در آخرین محاسبه با سسیتم جاری موجود مقایسه شود.

بخش‌های محاسبات حق بیمه

  • محاسبه حق بیمه تمامی رشته‌ها و امکان ایجاد رشته و محاسبه حق بیمه آن
  • محاسبات الحاقیه تمامی رشته‌ها و امکان محاسبه الحاقی رشته جدید، و صدور الحاقیه‌های در هر زمان از سال بیمه‌ای
  • محاسبه وام بر روی بیمه‌نامه‌ها شامل جریمه، دیر‌کرد، تسویه، وام مجدد و . . .
  • محاسبات خسارت، جریمه اقساط پرداخت نشده، و . . .
  • بخش قوانین و مقرارت بیمه‌عمر شامل هزینه‌ها، نرخ، جداول نرخ‌ کلوز‌ها، قوانین کسب و کار محاسباتی، نرخ کارمزد‌ها و . . .
  • گزارشات برای گزارش‌گیری از نتایج و . . .