آموزش

نیازمندی اساسی جهت استفاده از نرم‌افزار تولید شده داشتن کاربرانی ماهر در هر سیستم می‌باشد. تامین این نیازمندی با آموزش کاربران توسط این شرکت انجام می‌شود. ارائه جلسات آموزشی متعدد در این شرکت در رفع این نیازمندی و داشتن کاربران ماهر صورت می‌گیرد. شرکت پایشگران در مرحله آموزش نیز همواره در کنار مشتری بود و تمامی نیازمندی‌های مشتری را بر‌آورده می‌سازد. همزمان با استقرار نرم‌افزار مراحل آموزش با راه‌اندازی سرور تستی صورت می‌پذیرد.

 آموزش از طریق برگزاری جلسات متعدد

   برگزاری جلسات متعدد در محل مشتری و ارائه آموزش‌های لازم از طریق کارشناسان مجرب در این شرکت انجام می‌شود.

آموزش از طریق راهنمای کاربری و راهنمای راهبری

تمامی قسمت‌های نرم‌افزار تولید شده در این شرکت علاوه بر راهنمای کاربری جهت استفاده در اختیار کاربران و راهنمای راهبری جهت استفاده مدیر سیستم قرار می‌گیرد.