آیدین فتحی

1599742536620

1599742536620
به نقل از انگجت، قرار دادن یک بیت داده بر روی مولکول کار پیچیده‌ای است اما طی این مطالعه پژوهشگران قادر به ذخیره هزاران داده بر روی مولکول‌هایی مانند مولکول آمینو اسید و شکر شده‌اند. دشواری این مسئله به این دلیل است که برای انجام این کار می‌بایست ترکیبات مولکولی را بر روی صفحات کوچک فلزی قرار داده و برای این کار پژوهشگران باید از طیف سنج جرمی استفاده کنند.

موفقیت ذخیره اطلاعات در مولکول‌ها!

به نقل از انگجت، قرار دادن یک بیت داده بر روی مولکول کار پیچیده‌ای است اما طی این مطالعه پژوهشگران قادر به ذخیره هزاران داده بر روی مولکول‌هایی مانند مولکول آمینو اسید و شکر شده‌اند. دشواری این مسئله به این دلیل است که برای انجام این کار می‌بایست ترکیبات مولکولی را بر روی صفحات کوچک فلزی قرار داده و برای این کار پژوهشگران باید از طیف سنج جرمی استفاده کنند.

طیف‌سنجی جرمی(Mass Spectroscopy) یکی از روش‌های طیف‌سنجی است که شامل جداسازی یون‌های یک یا چند اتم بر پایهٔ نسبت جرم به بار(m/z) و اندازه‌گیری نسبت جرم به بار و فراوانی یون‌ها در فاز گازی است. به عبارت دقیق‌تر طیف‌سنجی جرمی به بررسی نسبت جرم به بار مولکول‌ها با استفاده از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی می‌پردازد

مولکولطی این مطالعه محققان از روش ذکر شده یعنی قرار دادن مولکول‌های یک گربه مصری و بز کوهی بر روی صفحات کوچک فلزی به منظور ذخیره اطلاعات، استفاده کردند و موفق به بازیابی اطلاعات با دقت حدود ۹۹ درصد شدند.

با این حال، با گذشت زمان، این ذخیره سازی مولکولی برای اشکال خاص اطلاعات مفید خواهد بود. این مولکول‌ها به طور قابل توجهی کوچک‌تر از مولکول “دی.ان.ای” هستند، انرژی زیادی برای ذخیره اطلاعات بر روی آنها لازم نیست و حتی ماندگاری ذخیره اطلاعات بر روی آنها بهتر از حافظه الکترونیکی است.

البته پژوهشگران قصد دارند این روش را با کوچکتر کردن “صفحات”(plate) فلزی که موجب تسریع در روند آزمایش می‌شود، بهبود بخشند.

منبع: رودیکا